Krémová injektáž zdiva 

Je krémová injektáž zdiva vhodná?

Pokud chceme vysvětlil, proč doporučujeme a zároveň realizujeme krémovou injektáž zdiva musíme zdůraznit, že tyto informace se týkají jen problematiky s odvlhčením zavlhajícího zdiva z důvodu příčiny kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou známi i jiné problémy se zavlháním či zatékáním vody do spodní stavby, např. tlaková voda zatékající nejčastěji do podzemních podlaží. Zde je systém krémové injektáže nepoužitelný a tyto problémy se většinou řeší tlakovou polyuretanovou injektáží. Dalším častým problémem je zavlhání podúrovňového zdiva, kde vlhkost proniká zejména z přilehlé zavlhlé zeminy do neodizolovaného podúrovňového zdiva vlivem absence, dožilosti či poškození svislé rubové podúrovňové izolace. Zde je možnost odkopání stěny domu, ale ne vždy lze odkop realizovat. V tomto případě lze doporučit plošnou rubovou gelovou injektáž zdiva. S ohledem na tuto různorodost problematiky vlhkého zdiva musíme konstatovat, že na trhu není univerzální injektáž, která by řešila všechny typy sanací vlhkého zdiva jako jeden produkt.

Odstraníme přesně tyto problémy...

           


Proč zvolit krémovou injektáž zdiva

Krémovou injektáží proti vzlínající vlhkosti se rozumí postup, kdy je do předem vyvrtaných otvorů o průměru 12 - 14 mm, nejčastěji do průběžné spáry, v osových vzdálenostech 100 mm, vtlačen silan/siloxanový emulzní krém Waterseal Cream®, který ve velmi krátkém časovém horizontu vytvoří celistvou izolační clonu. Vytvoření izolační clony krémovou injektáží proti vzlínající vlhkosti nemá konkurenci u žádné jiné chemické injektáži. Rozpadem hustého krému Waterseal Cream® se vytvoří izolační clona krémové injektáže a vznikají dva účinné procesy. Proces siloxanového oleje a proces silanových par. Siloxanový olej proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde reaguje s bazickými radikály podkladu a vytváří hydrofobní polysiloxany, které brání kapilárnímu vzlínání vody do konstrukce objektu. Silanové páry pronikají vzdušnými kapilárami a póry ve zdivu a jako nejmenší křemičité částice se dostávají i skrz nejužší póry do ještě většího radiálu kolem vrtu, kde se opět při styku s oxidem uhličitým mění na polysiloxany. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Dochází k postupnému nasycení zdiva od vrtů  všemi směry. Pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze Waterseal Cream® napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Postupným nasycováním injektovaného zdiva, neuniká Waterseal Cream® nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se to děje v případě tekutých injektážních hmot, např. na bázi hydrofobizovaných silikonátů. Tento únik u tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. V současné době je sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží Waterseal Cream® absolutně nejžádanější a nejpoužívanější metodou na trhu, jelikož je plnohodnotnou náhradou jiných vodorovných hydroizolací, jako je podřezávání zdiva či nerezové plechy. Krémová injektáž Waterseal Cream® je proti vlhkosti ve zdivu nejšetrnější metodou zhotovení vodorovné izolace vůbec. Waterseal Cream® má pořád stejné mechanicko-fyzikální vlastnosti – nenarušuje statiku objektu a je vhodná i pro přírodní stavební materiály jako je například vepřovice, opuka, pískovec, u kterých hrozí riziko rozpadu struktury. Injektování emulzním krémem Waterseal Cream® aplikujeme dvěma způsoby a to ruční aplikační pistolí nebo přes speciálně upravené čerpadlo. Spotřeba se pohybuje okolo 1,3 – 1,5 litru na 1m2 průřezu zdiva.  

 

Návod aplikace krémové injektáže Waterseal Cream®